Replik til Per Steenholdt

0

Per Steenholdt kritiserer planerne for et formidlingscenter i sin klumme i uge 25 under overskriften ”Muren til højre er dømt til nedrivning”. Det er Per Steenholdts egen konklusion, at muren skal rives ned. På den baggrund, syntes jeg det er nødvendigt her at skitsere forløbet og hvilke beslutninger, der er truffet, samt hvad der skal ske fremadrettet.  

I 2013 blev der efter en dialog med repræsentanter for menighedsrådet, formidlingsfonden, Roskilde Kommune, ROMU og Kulturstyrelsen peget på den nuværende placering for et formidlingscenter. Placeringen udgør et knudepunkt for turiststrømmene til kirken, og her kan der skabes den bedste mulighed for synlighed og tæt geografisk og visuel nærhed til Domkirken. 

I efteråret 2014 blev derfor afholdt en offentlig høring om placeringen af formidlingscenteret. 50 mennesker var mødt frem og efterfølgende modtog kommunen tre skriftlige høringssvar. Høringen var bl.a. annonceret i lokalaviserne. I høringsmaterialet kan man bl.a. læse: ”Det er en vigtig præmis, at projektet skal respektere stedets historie og særlige stemning. Arkitekturen skal også give tilskud til bylivet og være på internationalt niveau med en velovervejet integration af gammelt og nyt, bygninger og haver” samt være overvejende underjordisk. 

På baggrund af høringen afgav Økonomiudvalget i 2015 en principgodkendelse af byggefeltet, som kan læses på kommunens hjemmeside. Det er således vigtigt at slå fast, at ingen på nuværende tidspunkt har taget stilling til, hvorvidt muren skal bevares, fortolkes eller ændres. Det eneste som er besluttet, er byggefeltets placering, samt at formidlingscenteret i overvejende grad skal være underjordisk, ligesom at der skal tages hensyn til Rådhuskælderens udeservering. Muren er ikke fredet og ligger udenfor verdensarvens bufferzone.

Det næste skridt vil være at udarbejde programmet for en arkitektkonkurrence, som netop bl.a. skal tage hensyn til områdets kulturarvsværdier og miljø, herunder den eksisterende arkitektur. Konkurrenceprogrammet skal derefter godkendes af Økonomiudvalget. Derefter udskrives arkitektkonkurrencen. Dommerkomiteen vil bl.a. bestå af kompetente fagdommere, ligesom byrådet vil være repræsenteret. 

Når der er fundet en vinder af arkitektkonkurrencen, skal forslaget bearbejdes, og der skal gennemføres en lokalplansændring. Dette er en politisk proces, hvor byrådet skal godkende det endelige projekt og udformning. 

Jeg vil godt benytte lejligheden her til at slå fast, at fondens bestyrelse er stærkt optaget af at finde en løsning, der på den ene side respekterer områdets værdier og miljø, men som samtidig giver et samlet løft til området og oplevelsen af Domkirken til gavn for de besøgende og byen.

Poul Bache

Formand for fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke

Deltag i debatten
Del.