GREVE VIL VÆRE DANMARKS FØRENDE PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI – og IBG anvendes til kommunikation og planlægning

“Vi vil være førende inden for velfærdsteknologi” udtaler Katja Mie Laranis, Afdelingsleder på Bostedet Vangeleddet

Vangeleddet i Greve er et nybygget bosted for voksne med udviklingsforstyrrelser. Vangeleddet har 24 boliger og stod klar til indflytning i marts 2018, hvor de første 17 beboere flyttede ind. Huset er en it-teknologisk højborg, hvor hvert eneste fiber i væggene er koblet til et netværk. IBG er en af de løsninger, man har koblet op fra starten.

På Vangeleddet er filosofien, at alle udfordringer har en velfærdteknologisk løsning, og en af de grundlæggende opgaver er den fælles kommunikation og planlægning mellem borgere og medarbejdere. Til at løse den opgave har man valgt IBG. IBG-platformen er et vigtigt element i den daglige kommunikation mellem medarbejdere, borgere og pårørende – og kommunikationen foregår både via IBG App’en og på de store touchskærmene.

IBG skal give borgerne mulighed for selv at håndtere den daglige information og dialog om de vigtigste livsområder – fælles aktiviteter, måltider, tjenesteplanen, bookinger mv. IBG App’en skal også bidrage til, at borgerne får overblik over deres individuelle dagsplaner uanset, hvor de er. IBG Grupper skal bl.a. bidrage til at styrke borgernes sociale liv og træne dem i at indgå i relationer med andre.

HØJE MÅL FOR INDSATSEN

På Vangeleddet er teknologiske løsninger ikke “valgfrie”. Teknologien skal tænkes ind i alle livets facetter – fra rengøring til kommunikation.

“Her tænker vi teknologien som et væsentligt supplement til den pædagogiske praksis. Vi har ikke købt papir og tuscher og har ingen flip-over til møderne” udtaler Henriette Bækdahl Christensen, leder af Bostedet Vangeleddet

Men man anvender ikke teknologi for teknologiens skyld. Vangeleddets filosofi er, at teknologien kan ruste borgerne til et mere selvstændigt liv og frigøre ressourcer for medarbejderne, og man har da også sat sig en række konkrete mål for den velfærdsteknologiske indsats – og arbejdet med IBG – som skal vise, om udbyttet står mål med indsatsen. Man evaluerer bl.a. om borgerne bliver mere aktive, og om de får styrket deres selvstændighed, trivsel og sociale kompetencer.

Udbytte for beboere

1. Beboere opnår selvstændighed

Hvordan kan vi vide, at effekten er opnået?

– Beboere har mindre kontakt til fagpersoner eller kontakten mellem beboere og fagpersoner ændres, så der er mindre behov for instruktion eller vejledning, og mere fokus på relationen

– Beboere styrer selv deres hverdag f.eks. via en app

– Beboere udfører selv praktiske opgaver i hverdagen

Udbytte for beboere

2. Beboere opnår bedre trivsel

Hvordan kan vi vide, at effekten er opnået?

– Beboerne kan mærke og italesætte deres behov, fx trække sig tilbage, hvis det er nødvendigt

– Beboerne er mindre udadreagerende eller urolige

– Færre magtanvendelser

Udbytte for beboere

3. Beboere opnår sociale kompetencer

Hvordan kan vi vide, at effekten er opnået?

– Beboerne deltager i obligatoriske møder og planlagte arrangementer

– Beboere deltager i øvrige aktiviteter med netværk, pårørende og lokalsamfundet

– Beboere tager selv initiativ til sociale arrangementer

Udbytte for beboere

4. Beboere opnår størst mulig tryghed

Hvordan kan vi vide, at effekten er opnået?

– Mindre behov for tryghedsskabende samtaler, især om natten (plejebehov vil fortsat være der)

– De faglige metoder tager udgangspunkt i individuelle planer, som viser en klar struktur og forudsigelighed

Udbytte for beboere

5. Beboere har et aktivt liv

Hvordan kan vi vide, at effekten er opnået?

– Beboere er en del af lokalsamfundet, fx gennem deltagelse i uddannelse, beskæftigelse eller fritidsinteresser

– Beboere bruger deres kompetencer

Udbytte for beboere

6. Beboere opnår almen sundhedstilstand

Hvordan kan vi vide, at effekten er opnået?

– Beboere tager kontakt til læge, tandlæge, øjenlæge mv.

– Beboere tager deres eventuelle medicin og spiser sund kost

– Beboere har en hensigtsmæssig døgnrytme

– Beboere varetager deres egen hygiejne

Udbytte for beboere

7. Beboere oplever, at der er et godt samarbejde mellem deres netværk og bostedet

Hvordan kan vi vide, at effekten er opnået?

– Pårørende og netværk er inddraget i samarbejdet på en respektfuld måde

– Frivillige er inddraget

Fra Vangeleddets indsatsbeskrivelse.

DE BEDSTE LØSNINGER

For at nå sine tårnhøje ambitioner har Vangeleddet udvalgt nogle af de bedste velfærdsteknologiske løsninger på markedet – bl.a. IBG.

“IBG er valgt, fordi det er en løsning, der anvendes med succes på mere end 120 danske bo-og dagtilbud. IBG leverer en kerneydelse i meget høj kvalitet og med høj brugertilfredshed. Samtidig byder IBG ind med erfaring, viden og en vifte af tilbud i det daglige arbejde.”

Henriette Bækdahl Christensen, leder af Bostedet Vangeleddet

KUN AMBITIØSE LEVERANDØRER

“Det betyder meget, at IBG er en dedikeret leverandør med entusiasme og ambitioner på højde med vores. Den gode, tætte dialog, vi har, betyder, at vi kan overholde vores ambitiøse tidsplaner og den høje kvalitet i hverdagens arbejde med platformen. Et godt samarbejde er nøglen til at nå vores mål om at blive førende på velfærdsteknologi.”

Henriette Bækdahl Christensen, leder af Bostedet Vangeleddet

Offentligt-privat samarbejde er kommet højt på dagsordenen i forbindelse med offentlige it-projekter, og for Vangeleddet er det afgørende, at teknologi-leverandørerne leverer værdi, når en ny løsning skal implementeres og tages i anvendelse.

“Vi efterspørger høj faglig kvalitet i dialogen med leverandørerne, og IBG leverer på øverste hylde. IBG har budt ind med deres erfaringer både i forhold til implementering, daglig drift og udvikling”, siger Katja Mie Laranis.

UDDANNELSE OG UDVIKLING

Blandt meget andet er IBGs brede uddannelsestilbud vigtigt for Vangeleddet, for uddannelse er helt central, hvis man skal lykkes med at kvalificere teknologien. “Medarbejderne skal uddannes fra dag 1, så de kan udnytte mulighederne i den ny teknologi optimalt”, siger Katja Mie Laranis.

IBG byder også ind, når det gælder udvikling. Vangeleddet har et ønske om at udnytte IBG-platformens sociale netværk IBG Grupper til at træne borgernes sociale færdigheder. Man ser et stort potentiale i muligheden for, at borgerne kan mødes om fælles aktiviteter og interesser i IBG Grupper og have en tryg og sikker online-dialog sammen. IBG ProReact deltager i projektet – bl.a. med erfaringer og hjælp til etablering af grupper.

“IBG Grupper er en ideel social træningsbane for vores borgere, når de skal rustes til at klare sig selv. Her kan de afprøve deres sociale færdigheder og få erfaringer med, hvad der sker, når de f.eks. skriver grimme ting til hinanden. De kan opøve bevidsthed om sociale situationer og tale deres erfaringer igennem med medarbejderne.” Katja Mie Laranis

TEKNOLOGI ER IKKE FREMTIDEN, DET ER NUTIDEN

Henriette Bækdahl Christensen er sikker på, at Vangeleddets integration af ny teknologi vil blive hverdag på alle bo- og dagtilbud i løbet af få år. “Vores borgere er langt foran medarbejderne med iPad, mobil og apps. Vi er nødt til at komme ud over stepperne”, siger hun. Hun oplever ofte, at hendes kolleger er meget dygtige på det pædagogiske felt, men har svært ved at omsætte deres viden og erfaring til arbejdet med de velfærdsteknologiske løsninger. “Faktisk er det ofte medarbejderne, der er barrieren for indførelsen af ny teknologi. Det kan være udfordrende at lære nyt”, siger hun.

Heldigvis har Vangeleddet den store fordel, at det er et nyetableret bosted. Her er ingen rutiner og arbejdsgange, der skal ændres, intet mindset der skal “omprogrammeres”.

“Vi har ikke noget narrativ om, hvordan vi plejer at gøre. Vi skal ikke aflære medarbejderne at hænge A4-sedler op med clips. IBG er vores naturlige værktøj til kommunikation og planlægning.” Katja Mie Laranis, Afdelingsleder på Vangeleddet

FAKTA: TEKNOLOGI-EVALUERING

Den løbende evaluering af de anvendte velfærdsteknologier sker på basis af erfaringer med teknologierne og foregår i projektgrupper, hvor der typisk deltager 3 medarbejdere og 2 beboere.

FAKTA: BEBOERNE PÅ VANGELEDDET

har en anden måde at opleve på. Det gælder både i forhold til deres følelser, tanker, sprog, adfærd og sanser. Beboerne vil derfor i forskellig grad have brug for støtte til kommunikation, socialt samspil og almene dagligdagsopgaver. I forhold til kommunikation er det ikke alle, som vil have et aldersudviklet verbalt sprog. Flere mangler verbalt sprog, og andre har et sparsomt ordforråd. I forhold til socialt samspil har beboerne typisk svært ved at forstå, hvordan man er sammen med andre mennesker, og at andre mennesker har et andet perspektiv. Derudover har de ofte vanskeligt ved at indgå i større sociale sammenhænge. De evner ikke at gennemskue konsekvenserne af deres handlinger, og de er generelt udfordret i forhold til at læse sociale kontekster.

FAKTA: TEKNOLOGI SOM REDSKAB TIL MESTRING AF EGET LIV

Bostedet Vangeleddet er indrettet til personer med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der er udfordret i forhold til at indgå i sociale og følelsesmæssige relationer med andre. På Vangeleddet inddrager man, hvor det er muligt, velfærdsteknologiske løsninger, så man sikrer, at beboerne tilegner sig de nødvendige livsfærdigheder og opnår størst mulig selvstændighed. Der arbejdes ud fra en ressourceorienteret og rehabiliterende tilgang, hvilket betyder, at beboerne aktiveres, involveres og gives ansvar, så de udvikler kompetencer til at mestre deres egen hverdag.

Borgerinddragelse er et vigtigt element til at sikre beboernes selvhjulpenhed. Det handler om at engagere beboerne og give dem en oplevelse af, at deres mening betyder noget. Beboerne er bl.a. med til at indrette rummene – og det betyder at der er meget få møbler. Man venter med at købe til beboerne i udvalget er enige.

FAKTA: POLITIK OG PÆDAGOGIK HÅND I HÅND

For Vangeleddets nye stab har det været let at koble sig på ideen om, at velfærdsteknologi skulle være drivkraften for den socialpædagogiske indsats. Indsatsbeskrivelsen var fra politisk side beskrevet i faglige termer med en klar kobling mellem det socialpædagogiske og det teknologiske.

“De store ambitioner handler ikke om at skabe politisk opmærksomhed og prestige, men har rod i en erkendelse af, at velfærdsteknologien rummer uanede muligheder for borgerne og medarbejdere”, siger Henriette.

For medarbejderne er arbejdet med velfærdsteknologi ikke nyt. De har alle oplevet, hvordan de kan frigøre ressourcer til at styrke fx. selvhjulpenhed og fællesskaber vha. af den rette teknologi. Medarbejderne er rekrutteret på baggrund af deres erfaringer med og interesse for velfærdsteknologi, og mindst én af medarbejderne har erfaring med de teknologier, der implementeres i opstartsfasen.

OM IBG

IBG er en interaktiv kommunikationsplatform, der anvendes af borgere og medarbejdere på tilbud i social, sundheds- og handicapsektoren. IBG samler informationer som tjenesteplan, madplan, nyheder, booking af ressourcer, møder, fotogalleri og meget mere. IBG tilgås fra mobile enheder og store touchskærme og anvendes på mere end 120 tilbud landet over. Se mere på proreact.dk/IBG

Kilde: John Thorup

Deltag i debatten
Del.