Mangler Greve kommune en ensartet indsats for ordblinde elever?
Måske endda en samlet kommunal indsats for ordblinde elever med fagligt højt niveau?

Ja, vil jeg sige…

For at starte baglæns, Greve kommune ikke har et målrettet undervisningstilbud for ordblinde elever som ønsker at tage 10.kl.

Ser man eks på en kommune som Gribskov, har de et særligt tilbud for ordblinde elever, som ønsker 10 kl.
Her er tilrettelægges undervisningen både i de obligatoriske fag og valgfag, som ordblindeundervisning. Lærerne er nemlig udover deres faglære del specialuddannet i undervisning af ordblinde elever.

Eleverne vil i 10kl. på en ordblindelinje have et godt ”spejl” i hinanden, som vil øge fagligheden og motivationen. Eleverne vil få mulighed for at knytte netværk, på tværs af kommunen, som de kan anvende både i 10 kl,, men også på deres ungdomsuddannelser, som god sparring og støtte til hinanden. Jeg appellerer stærkt til at Greve Kommune gør en indsats på dette område.

Ønsker Greve Kommune ikke et specialiseret tilbud til ordblinde elever i 10 kl., men at tilgodese fremdriften i uddannelsessystemet, må der en sættes ind med tidlig indsats af meget høj kvalitet. Det kræver at eleverne opdages tidligt i skoleforløbet og at skolerne er klædt på til at løfte opgaven. Det kræver at ordblinde elever opdages tidligt og at indsatsen bliver målrettet. Eleverne skal undervises af faglærere som også har viden og uddannelse indenfor ordblindhed.

Først skal elever ”opdages”. Det er der i dag gode redskaber til, de skal bare anvendes. Sprogvurderingerne i børnehaverne er første skridt, næste er risikovurderingerne for ordblindhed i indskolingen, og siden hen den nationale ordblindetest, som kan benyttes fra 3 kl, ved begrundet mistanke om ordblindhed.

De ordblinde elever opdages ikke i kommunen. Sammenholdes elevantallet af opdagede ordblinde elever i kommunen med det forventelige antal af ordblinde elever er der ikke er i overensstemmelse. Det giver ringe uddannelsesmuligheder for elever som ikke opdages.

Efter opdagelsen kommer indsatsen. Der ydes typisk en læsefaglig indsats, selv om der langt fra på alle skolers hjemmeside fremgår en læsepolitik med dertilhørende indsats for elever med vanskeligheder på det område. Så selv denne indsats er tvivlsom. Desuden svinger indsatsen fra skole til skole.

Fokuseres der udelukkende på læseindsatsen, vil den ordblinde elev uvægerligt komme bagud fagligt. Mange skoler har end ikke en læsepolitik på deres hjemmeside og slet ikke en politik for elever med ordblindhed.

Der skal ydes en kompenserende indsats, så eleven fortsat følger med fagligt, på trods af læsehandicappet. Denne indsats består af kvalificerende it.Politisk er det bestemt at Greve kommune anvender Ipad mini i indskolingen og mellemtrinet, samt Ipad air til udskolingen. Et redskab som langt fra er tilstrækkeligt for eleverne med ordblindhed. Hvem vil sidde og skrive en stil på et redskab svarende til en mobiltelefon? Ipad rækker langt fra som kvalificerende IT for ordblinde elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Efter Ipadens indførelse er PC og programmer målrettet ordblinde som CD-ord gået i glemmebogen på skolerne. Vigtig viden og indsats muligheder er gået tabt.

Ofte skal der specialundervisning til for at sikre at ordblinde elever får en undervisning som sikrer deres faglige udbytte, får muligheder for at bliver så dygtige som de kan. Dybest set er det skolelederen som har ansvaret for at alle elever på skolen får den rette undervisning –også en tildeling af specialundervisning. Dette kræver at skolerne henviser eleven til PPR og få udarbejdet en psykologsik-pædagogisk vurdering. Når forældre i Greve kommune fremmøder med denne forventning til skolen, afvises de ofte med henvisning til, at det er nok ikke nødvendigt det går jo fremad, om end meget langsomt og der er jo lang ventetid hos PPR til sådan en vurdering. Eleverne udredes ikke med henblik på at få en relevant (Special)undervisning.

I og med at udredningen og efterfølgende undervisningsindsats er den enkelte skoles (skoleleders) ansvar, vil vi i en kommune som vores opleve vidt forskellige indsatser af meget svingende faglig kvalitet. Ønsker vi det?
Statistisk set sidder der 1-2 ordblinde elever i hver eneste klasse skole klasse –også i Greve.
I Greve kommune har vi Ordblindecenteret til disse elever. Centeret er placeret på Hedelyskolen og er et inklusionstilbud. De ordblinde elever fordeles med 3-4 ordblinde elever i én klasse på hvert klassetrin. Her er 18-24 pladser til ordblinde elever fra hele kommunen. Hedely er 3 sporet fra 0-3kl og 4 sporet fra 4-9kl. Det betyder at Hedelyskolen stort set selv kan udfylde pladserne på Ordblindecenteret. Hvad så med eleverne fra de øvrige skoler i kommunen?

Jeg vil vove den påstand at Greve kommune i forhold til indsats for ordblinde elever har sovet i timen.
Skolerne mangler viden, lærerne er ikke klædt på. Der er et tog buldrende afsted i det ganske land med en mangfoldig vifte af fagligt stærke tilbud til ordblinde elever, men i Greve er tiden gået i stå omkring undervisning af de ordblinde elever, med OC-Hedely -end ikke et 10 klasses tilbud til undervisning af ordblinde elever har vi i Greve kommune.

Skrevet af Rikke Madsen

Svar på læserbrev om ordblindhed i Greve Kommune

Rikke Madsen skriver i et læserbrev, at Greve Kommunes indsats over for ordblinde elever er mangelfuld. Hun hævder blandt andet, at vi ikke opdager ordblindhed hos elever, at vi ikke hjælper ordblinde elever nok, og at der ikke er et ordentligt tilbud til ordblinde elever, som ønsker at tage 10. klasse.

Jeg vil gerne starte med at sige, at vi i Greve Kommune har stor fokus på ordblindhed i folkeskolen. Derfor har vi tilrettelagt en systematisk og tæt opfølgning på alle vores elevers læseudvikling. Vi anvender både sprogvurderinger og screeningsredskaber i indskolingens 0. – 3. klasser. Og fra 3. og 4. klasse benytter vi ordblindetesten fra ministeriet. Vi har desuden udnævnt en ordblindeansvarlig på alle skoler, som typisk er skolens læsevejleder. Og hvis det viser sig, at et barn har læsevanskeligheder eller er ordblind, så udarbejder skolen en handleplan med en individuelt tilrettelagt og målrettet indsats.

10.klasseskolen har også mange erfaringer med ordblinde unge, og de har lige som alle andre skoler tilknyttet en læsevejleder. Derudover tilbyder 10. klasseskolen valgfag i små hold, hvor de unge kan få særlig støtte, så de bliver styrket fagligt samtidig med, at de har fokus på den vigtige overgang til en ungdomsuddannelse.

Til sidst vil jeg sige, at vi altid er opmærksomme på, om vi gør det godt nok, og om vi kan blive bedre. Men jeg må nu alligevel sige, at Rikke efter min mening, maler et unuanceret billede af Greve Kommunes indsats over for ordblinde elever.

Med venlig hilsen
René Kauland
Formand for Børne- og Ungeudvalget

Deltag i debatten
Del.