Vandløbslaug vil have effektive løsninger

0

Vandløbene har brug for nye regulativer og effektive løsninger i Lejre Kommune, mener Lejre Vandløbslaug, der nu lægger op til handling.

Af Palle Bruselius

 

LEJRE KOMMUNE: I Lejre Kommune hober eksemplerne på forringede vandløb sig op lige nu, og der er behov for omgående fokus og handling, mener formanden for Lejre Vandløbslaug.
Klimaændringerne er en alvorlig realitet, der lige nu med den store mængde øgede nedbør det seneste halvår giver en øget afstrømning fra byer og befæstede arealer, påpeger lauget.
Vandløbene i Lejre kommune kan ikke følge med. Den forringede vandafledning skaber vandstandsstigninger på markerne, og selv de mindre stigninger vil have negative konsekvenser for afgrøderne og deres evne til at optage kvælstof.
– Der er flere eksempler på, at vandløbene i kommunen ikke kan transportere den øgede vandmængde. Bygrøften, der bortleder spilde- og regnvand fra Hvalsø by, har eksempelvis i øjeblikket en stor forhøjet vandstand, da byen i disse år udbygges kraftigt samtidig med, at nedbøren stiger. Den høje vandstand giver erodering af brinker og forringet afdræning af agerjord med drænafløb til bygrøften, forklarer formanden for Lejre Vandløbslaug, Henrik Svendsen.
Også markerne øst for Kisserup by, der traditionelt har været landbrugsjord i omdrift og græsningsarealer, står i dag tilbage forsumpede og tilgroet i siv uden at være produktive i landbrugsøjemed, fordi vandløbene omkring markerne ifølge Henrik Svendsen ikke kan borttransportere den øgede nedbør, men blot bliver bredere og bredere.
Vandløbslauget vil have mere fokus på flere løsninger, der tilgodeser både afvanding, miljø og natur.
Henrik Svendsen kræver mere handling og et større fokus fra kommunens side. Der behøver heller ikke være langt fra tanke til handling, mener han.
Faktisk findes der flere forskellige løsninger og modeller, der kan afhjælpe de øgede vandstigninger i vandløbene, og som både tilgodeser afvanding samtidig med, at det skaber mere natur og et bedre miljø. Det forklarer miljø- og oplandskonsulent Mikael Kirkhoff Samsøe fra VKST, der godt kan forstå Lejre Vandløbslaugs frustrering over vandstigningerne i vandløbene og det manglende fokus på klimaforandringerne.
– Hvis vandstanden i vandløbet stiger, er konsekvensen, at marker forsumper, dræn bliver ødelagt og miljøet påvirkes negativt. Forsumpning af markerne er et stort problem, da afgrøderne har svært ved at gro, og planterne kan ikke optage kvælstof fra jorden, hvilket øger risikoen for udvaskningen af kvælstof, forklarer Mikael Kirkhoff Samsøe og fortsætter:
– Men der er flere muligheder og modeller, der alle fungerer som en win win for både afvanding, miljø og natur. Der kan eksempelvis etableres dobbeltprofiler i vandløbene, eller kunstige ådale og klimasøer. Disse løsninger kan aflede større mængder vand og sikrer afvanding af marker og minimerer risikoen for forsumpning samtidig med, at de også bidrager til et varieret dyre- og planteliv.
– Men der er flere muligheder og modeller, der alle fungerer som en win win for både afvanding, miljø og natur. Der kan eksempelvis etableres dobbeltprofiler i vandløbene, eller kunstige ådale og klimasøer. Disse løsninger kan aflede større mængder vand og sikrer afvanding af marker og minimerer risikoen for forsumpning samtidig med, at de også bidrager til et varieret dyre- og planteliv.

Revurdering af regulativer
Lejre Vandløbslaug ønsker vandet væk fra de bebyggede områder og landbrugsjorden i kommunen. Men der skal en kommende regulativ revurdering til, mener Henrik Svendsen.
– Kommunens vandløbsvedligeholdelse fortjener egentlig ros. Både for det gode samarbejde, vi har med dem, og fordi de jo gør, hvad de skal i forhold til regulativerne. Men de forholder sig jo til ældgamle regulativer, der ikke tager udgangspunkt i den nuværende situation med klimaforandringerne, forklarer Henrik Svendsen og hentyder blandt andet til, at da drænene i sin tid blev nedgravet, løb de efter reglen, at de skulle udløbe lige over vandspejlet, således de har frit udløb størstedelen af tiden og ikke slemmer til.
Ifølge formanden for Lejre Vandløbslaug står ingen dræn over vandspejlet i dag på grund af den stigende vandmasse.
– Herfra skal derfor lyde en kraftig opfordring til at tage den øgede nedbørsmængde og forskernes målinger med i beregningerne, når regulativerne for vores vandløb skal revurderes, lyder det afsluttende fra formanden.

Deltag i debatten
Del.