Syv parceller og en masse lejligheder

0

Det tidligere rådhus i Lyndby er som bekendt solgt til V8 Ejendomme, der vil etablere lejligheder i de eksisterende bygninger samt udstykke parcelhusgrunde. Det sidstnævnte var der dog nogen uenighed om i kommunalbestyrelsen, da man behandlede sagen ved mødet den 29. maj.

Af Palle Bruselius

LYNDBY: V8 Ejendomme kan ifølge købsaftalen – ud over at udstykke bygningerne til lejligheder – også udstykke parcelhusgrunde på cirka 700 m2 på arealet vest for rådhuset.
Ændringerne af ejendommen har gjort det nødvendigt at udarbejde en lokalplan. Lejre Kommune har derfor udarbejdet et forslag til grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen.
Dette blev behandlet på var på dagsordenen på Udvalget for Teknik & Miljøs møde den 9. april, men sagen blev udsat. Udvalget ønskede nemlig en præcisering af bindinger i salgsaftalen.
På ejendommen ligger de tidligere rådhusbygninger, et område til boldbane, samt et krat og en græseng, der skråner op mod Hornsherredvej mod vest.
Hele området skråner 12 meter fra det nordvestlige hjørne ved Hornsherredvej ned til den sydøstlige hjørne ved Lyndby Gade.
Lokalplanen skal gøre det muligt at indrette en række treværelses lejligheder, en enkelt fireværelses lejlighed og en enkelt toværelses lejlighed i de eksisterende rådhusbygninger. Den skal også gøre det muligt at udstykke i alt syv grunde til åben-lav bebyggelse i den vestlige del af området. Lige netop dette punkt var der ikke politisk enighed om og den fulgte med helt op til kommunalbestyrelsesmødet.
Lokalplanområdet vil blive opdelt i to delområder, hvor rådhusområdet vil blive udlagt til tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 procent, og parcelhusområdet mod vest vil blive udlagt med en bebyggelsesprocent på 30 procent.
Det tidligere rådhus har et samlet areal på 1.720 m2, som skal indrettes til cirka 20 nye boliger.
I forbindelse med udstykningen af de syv ejendomme ønskes etableret en selvstændig privat fællesvej med overkørsel til Lyndby Gade.
Ved Udvalget for Teknik & Miljø møde den 7. maj ønskede Christian Fjeldsted Andersen (V) og Jens K. Jensen (V) at benytte sig af standsningsretten og at sagen skulle behandles i kommunalbestyrelsen. De to medlemmer ønskede nemlig at der kun skulle udstykkes tre til fire parcelhusgrunde. Et mindretal bestående af Ivan Mott (Ø) ønskede, at der skulle stilles krav om en parkeringsplads pr. lejlighed.
Ved Økonomiudvalget møde den 3. maj fortsatte uenigheden. For lokalplanforslaget stemte Grethe Saabye (C), Mikael Ralf (F) og Rikke Zwisler (A). Imod indstillingen stemte Line Holm Jacobsen (V), Tina Mandrup (V) og Ole Blickfeldt (O).
Sagen skulle dog fortsat behandles i kommunalbestyrelsen, idet standsningsretten var blevet benyttet.

3-4 parceller
Ved kommunalbestyrelsesmødet stillede Venstre ændringsforslag om, at lokalplanen skulle udarbejdes således, at der kun kunne udstykkes tre-fire parcelhusgrunde. Dette forslag stemte Venstre og Dansk Folkeparti (i alt 10 mandater) for.
A, B, F, Ø og Grethe N. Saabye (C) (14 mandater) stemte imod forslaget.
Bjørn Lykke Sørensen (C), der kort før havde afløst Frederik Dahl i kommunalbestyrelsen, undlod at stemme.
Købers rådgiver har henledt opmærksomheden på, at muligheden for at udstykke i syv parceller er afgørende for at kunne få økonomi i projektet. Hvis muligheden for udstykning blev mindre end syv parceller ville køberen, V8 Ejendomme, overveje at få ophævet handlen.
Ved et borgermøde i Lyndby var der blandt andet stor interesse for, at rådssalen kunne anvendes som fælleslokale for landsbyens beboere.
Ejeren har ikke umiddelbart nogen planer om at bibeholde rådssalen til fællesformål for landsbyens beboere, men mener, at det gamle køkken og kantinen kunne anvendes som fælleslokaler for ejendommens beboere, og at disse lokaler efter aftale
Lejre Kommune eventuelt også kunne benyttes af landsbyens beboere.

Deltag i debatten
Del.