Planlægger seks rækkehuse i Hvalsø

0

 Ejerne af Skovvej 15 i Hvalsø ønsker at udstykke grunden, så der bliver plads til seks seniorvenlige rækkehuse. Derfor skal der nu udarbejdes en lokalplan, der skal bane vejen for en en nedrivning af de gamle landbrugsbygninger, så rækkehusene kan bygges.

HVALSØ: Udvalget for Teknik & Miljø har besluttet, at naboer, grundejerforening og bylaug inviteres til et borgermøde før grundlaget for udarbejdelse af en lokalplan godkendes. Der afholdes derfor borgermøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 20:00 i multisalen ved Hvalsøhallen:
Mølbak LandinspektøreSkovvej 15 er en landbrugsejendom, der gennem mange år har tjent som beboelsesejendom for landbrugsejendommen på Skovvej 28 og 15. Denne landbrugsejendom har et areal på knap 3,8 ha, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at danne rammen om en landbrugsbedrift. Landbrugsarealet er for tiden bortforpagtet, og beboelsesbygningen på Skovvej 15 er udlejet indtil december 2017.
Arealet er på 2.338 kvadratmeter, og ligger i byzone indenfor kommuneplanens rammeområde 6.B3, der udlægger området til blandet boligområde med mulighed for både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 40 og 30.
Det eksisterende stuehus på ejendommen ønskes bevaret og udstykket i en selvstændig matrikel på 700 kvadratmeter. Herefter er der et restareal på 1.638 m2, hvor der med en bebyggelsesprocent på 40 vil der kunne bygges i alt 655,2 kvadratmeter, som ønskes etableret i form af seks rækkehuse med en gennemsnitlig størrelse på knap 110 kvadratmeter.
Ejerne af grunden ønsker at opføre rækkehusene således at rækkehusene orienterer sig mod syd, hvor der er tanker om at udlægge et fælles friareal for beboerne. De ønsker at opføre rækkehusene i varieret størrelse i én etage, således at disse er senioregnede. Til hvert rækkehus vil blive anlagt en lille privat have, der støder op til de fælles friarealer.
Der åbnes mulighed for fællesskab i forbindelse med udelivet ved etablering af fælles friarealer mod syd og en fælles køkkenhave.

Deltag i debatten
Del.