Ny runde med Madelungs Grusgrav

0

Onsdag den 25. oktober havde Region Sjælland indkaldt til et nabomøde i forbindelse med en ny ansøgning fra ejerne af Madelungs Grusgrav, BG Stone. Gennem årene har der været en lang række stridspunkter mellem nabokvarteret til grusgraven og ejerne. Den nye ansøgning har sat sindene i kog igen.

 

Af Palle Bruselius

 

HVALSØ: For Region Sjælland deltog funktionschef Hanne Møller Jensen, Mads Bisgaard, Mikkel Østergaard
– Vi er ikke for alvor gået i gang med sagsbehandlingen. Det her skulle have været et orienteringsmøde. Nu er det blevet noget andet. Vi vil gerne høre, hvad I mener og vil fortælle om, hvad vi gør, sagde Hanne Møller Jensen.
Hun fortalte derefter om, hvordan regionen planlægger i forbindelse råstofferne.
Efter dette tog Mads Bisgaard over og gik mere i dybden med forholdene – også med den for kort tid siden afsluttede retssag, som kommunen havde anlagt mod BG Stone.
– Der kom en ny råstofplan i 2016. Vi skal sikre råstoffer til den ønskede udvikling i samfundet, herunder også udpegning af nye råstofområder. Samtidig skal vi sikre miljøhensyn og fastlægge retningslinjer for udvindingen af råstoffer.
– Vi vil skubbe på, at der hvor man graver i dag, skal der graves færdig. Ud af 900 ha foreslåede områder til råstofplanen blev 250 ha udlagt til råstofudgravning. Principperne var blandt andet god dokumentation, og at nye områder skulle udlægges i tilknytning til eksisterende områder. Mindre transportafstande er også vigtige og Lejre ligger tæt på hovedstaden. Der skal desuden tages hensyn til landskab, miljø og byudvikling.
Frem til den 1. juli 2014 var det Lejre Kommune, der havde ansvaret for tilladelser til råstofgravning. Derefter blev det Region Sjælland, der fik myndighedsansvaret.
– Vi arbejder med at harmonisere vilkårene for tilladelser. Det går jo ikke, at vi skal grave alt for tæt på, hvor folk bor, sagde Hanne Møller Jensen.
– M.h.t. Madelungs Grusgrav har der været en hel del overtrædelser. Det har vi først taget fat på nu, fordi retssagen skulle afsluttes inden, vi kunne gøre noget. Retssagen blev anmeldt af kommunen, da grusgraven ikke overholdt vilkårene i den eksisterende tilladelse. Det handlede især om de for stejlt gravede skråninger. BG Stone blev idømt en bøde på 35.000 kroner, men ikke dømt for uretmæssig fortjeneste ved overtrædelsen af vilkårene. Vi skal blandt andet finde frem til, hvordan kan vi arbejde ud fra den eksisterende tilladelse, der gælder frem til 2021. Sagen her har særlig politisk interesse, derfor bliver det regionens politikere, som skal tage beslutning om ændringer i vilkårene.
Mads Bisgaard fortalte om regionens overvejelser i forbindelse med Madelungs Grusgrav.
– Der er en meget lille indvindingsaktivitet i grusgraven. Derfor afventede vi retssagen. Da dommen faldt, kunne vi vælge at starte med varsler og påbud om genetablering eller få gang i en dialog. Vi har valgt det sidste for at løse nogle af de problemer der er. Vi har erfaringer med, at dialog giver de bedste resultater. Vi vil have indvundet de sidste ressourcer og afsluttet gravningen endeligt. Tilladelsen udløber 17. april 2023.
BG Stone har indgivet ansøgning om ændrede vilkår. BG Stone må lige nu indvinde op til 50.000 m3 pr år og vil nu have tilladelse til 80.000 m3. Det forventer vi at indstille til regionens politikerne, at der kan gives tilladelse til, dog maksimalt 50.000 m3 under grundvandsniveau. Der skønnes at være maksimalt 500.000 m3 tilbage i graven. I tilladelsen er der et vilkår om indberetning af solgte grusmængder hver måned, mens BG Stone vil have årlig indberetning. Det forventer vi at kunne imødekomme. Vedrørende slåning af støjvold vil BG udføre dette en gang om året – det vil vi sikkert kunne imødekomme. BG Stone har lige nu en driftstid mellem kl. 7:00 til 16:00 og har nu ansøgt om kl. 7:00 til 18:00. Det forventer vi ikke at kunne imødekomme. Der er også ansøgt om ændrede gravegrænser. Det forventer vi ikke samlet at kunne imødekomme.
– Vi har dialog med BG Stone om graveafstandene. Det er afstand til vej: 30 meter, afstand til boliger 50 meter og til skel 27 meter. Kravet om 1-1:5 i anlægget kan slettes, hvis det andet imødekommes. Det er ikke et krav, vi kender fra andre grusgrave. Vi afventer afklaring om, hvorvidt BG Stone vil fastholde ansøgningen om ændrede graveretninger, eller om de vil frafalde.
Skråningerne skal fyldes op hvis BG Stone frafalder. Den endelige afgørelse ligger i regionsrådet.

 

Der kom også mange spørgsmål fra salen:
Karin Borre: – Jeg er nabo. Hvordan kan man overhovedet tænke på at ændre på det? Det har været 10 år undervejs.
Mads Bisgaard: – Ansøgningen om at ændre vilkårene betyder, at vi skal behandle det. Der er ingen tvivl om, at der er vilkår der ikke er blevet overholdt. Vi vil gerne tage stilling til, hvilke vilkår der kan overholdes.
BG Stone: En del af vores gravning består i reetablering af områderne. Vi kan ikke både blæse og have mel i munden. Vi har en investering, som vi skal have hjem.
Lars, nabo til grusgraven:
– Grusgraven ligger på en helt anden lokation end andre grusgrave. Det synes jeg ikke, der tages hensyn til.
Hanne Møller Jensen:
– Jeg medgiver, at den ligger skidt. Vi skal have det bedst mulige ud af råstofressourcerne og have genetableret området hurtigst muligt.
Martin Stokholm, tidligere nabo og formand for Udvalget for Teknik & Miljø: – Vi kunne se at BG Stone var et uansvarligt firma. Man holdt sig ikke inden for de grænser, man havde fået. Kommunen gav en gravetilladelse, men det var fordi vi ikke havde mulighed for at sige nej. Regionen havde jo udpeget området. Jeg er imod, at man graver under grundvandsspejlet. Jeg garanterer at der sker en forurening. Vi frygter, at de trækker sig væk, sælger til et skuffeselskab og forsvinder. Jeg er glad for at BG Stone nu ser ud til at have skiftet holdning. Maskinerne larmer. Det er et boligområde, og kan ikke overholde støjreglerne efter kl. 16:00. Vi kan ikke bare give los.
Mads Bisgaard: – Vi er stort set enige. Efterbehandlingen er der en fastsat bankgaranti for (to millioner kroner – red.). Gør BG Stone ikke noget, så gør regionen det ud fra bankgarantien. Vi har en anden faglig vurdering end kommunen havde. Jeg kan ikke se, at de tidligere vilkår bedre tilgodeser området end dem der kommer.
Gitte Manske Andersen, nabo til grusgraven: – På intet tidspunkt er der gravet 50.000 m3 om året. Hvorfor vil man så nu? Det virker som om regionen har bedt dem om at lave en ansøgning midt i perioden. Der har hele tiden været problemer, og bagefter skal man belønnes og have noget ekstra.
Mads Bisgaard: – Jeg har ikke opfordret til noget ekstra. BG Stone har sagt, at de her vilkår er en hindring. Vi har sagt at de så må ansøge om nye vilkår. Det kan man altid. Vi vil vurdere om vilkårsændringerne vil betyde, at der skal en højere sikkerhedsstillelse til.

Deltag i debatten
Del.