Nu bliver “rågeriet” begrænset – men kun lidt

0

I de senere år har rågen bredt sig mere og mere. Det kan blandt andet borgerne i Kirke Hvalsø, Lejre By og flere andre steder i kommunen skrive under på. Det er bare ikke så nemt at slippe af med de mange og støjende fugle.

Af Palle Bruselius

LEJRE KOMMUNE: Naturstyrelsen har givet Lejre Kommune tilladelse til at regulere den voksende bestand af råger i kommunen. Projektet er sat i gang og kører frem til den 15. juni.
Det sker i disse områder:

– Hvalsø Gl. Grusgrav
– Ammershøj Børnehus, Kirke Hyllinge
– Osted Gadekær
– Hvalsø Skole
– Torkildstrup Genbrugsplads
– SFOen på Lejrevej 15B, Lejre
– Osted Skole

Stederne er udvalgte offentlige områder, hvor kommunen har fået henvendelser om, at der er problemer. Derefter er der søgt tilladelse til regulering hos Naturstyrelsen.
Reguleringen sker ved, at Lejre Kommune samarbejder med jægere om at regulere et antal råger for at sikre, at bestanden ikke bliver for stor.
Jægerne sørger for, at alle sikkerhedskrav bliver overholdt.
Har du spørgsmål til rågereguleringen, er du velkommen til at kontakte Trafikafdelingen i Lejre Kommune på trafik@lejre.dk.
Kommunen kan ikke regulere på private områder – for eksempel ved Stationsvej i Lejre by eller på et par ejendomme på Hovedgaden i Hvalsø, hvor der opholder sig en større mænge råger.
Det er kun ejerne eller forpagterne af ejendommene, der kan få tilladelse til at regulere bestanden. Regulering af råger i og ved kolonier kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen. Ejer/forpagter skal søge om tilladelse til regulering via Naturstyrelsens hjemmeside på www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/Regulering/
Grundejeren kan, når tilladelsen er opnået, lade andre foretage reguleringen. Kun personer med gyldigt jagttegn må foretage reguleringen. Man skal være over 18 år for at foretage regulering.
Rågen er – hvilket mange borgere beklager – fredet af EU. Man kan derfor ikke blot skyde de fugle ned, man ikke orker at høre på. Der skal gives tilladelse fra Naturstyrelsen, og en tilladelse vil typisk give ret til at bortskyde halvdelen af rågeungerne. Brystet af rågeunger anses i øvrigt for at være en kulinarisk delikatesse.

Begrænsede muligheder for regulering
Rågen kan yngle i kolonier på helt op til 700 par og måske mere. De danske råger er overvejende standfugle, men nogle trækker i strenge vintre sydvestpå til Kanalkysten. Råger kan blive fjorten år gamle og får typisk tre til fem unger i hvert kuld.
I yngletiden ”snakker” rågerne næsten døgnet rundt – kun afbrudt af lidt stilhed i nattens mest mørke timer, og det er langt fra alle der er begejstrede for det.
I Danmark yngler cirka 130.000 par råger (kilde: wikipedia).
Der kan under visse forudsætninger opnås tilladelse til regulering af voksne råger inden redebygning og æglægning. Denne tilladelse udstedes for perioden 15. januar til 15. marts på ynglepladsen. Der kan tidligst søges om dispensation én måned før periodens start.
Tilladelse til regulering kan udstedes for at forhindre markskader eller med baggrund i fare for menneskers sundhed – konkret gener ved støj. For tilladelse til regulering med henvisning til støj fra fuglene skal der være beboelsesejendomme mindre end 200 meter fra rågekolonien.
Der stilles desuden krav om at man skal have brugt afværgemidler og at virkningen af dette har været utilstrækkelig. Der kræves desuden fortsat brug af afværgemidler i perioden for regulering. Som afværgemidler regnes daglig menneskelig forstyrrelse ved afgivelse af skræmmeskud eller anden larm, fugleskræmsler, ophængning af sække med mere.
Der gives kun tilladelse til regulering af et mindre antal voksne råger.
Du kan finde meget mere læsestof om regulering af råger på www.naturstyrelsen.dk/media/186005/information-om-raager.pdf

Foto: Commons Wikipedia

Deltag i debatten
Del.