Måske boliger på Roskildevej 26B

0

Der er gang i boligprojekterne i Lejre Kommune – både privatejede og almene boliger – og mange har fået appetit på at sætte nye projekter i gang. For eksempel i udkanten af Kirke Hvalsø.

Af Palle Bruselius

KIRKE HVALSØ: Landinspektørfirmaet Flemberg & Godiksen Aps har på vegne af ejerne af matrikel 4ec fremsendt en ansøgning om at få udarbejdet en lokalplan, som gør det muligt at udstykke fire parceller og opføre fire dobbelthuse, i alt otte boliger.
Roskildevej 26B har et areal på 5.108 m2 og ligger i byzone indenfor kommuneplanens rammeområde 6.BE3.
Det pågældende rammeområde udlægger området til blandet bolig og erhverv med mulighed for åben-lav boligbebyggelse og mindre virksomheder uden væsentlige genevirkninger.
Kommuneplanrammen tillader en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 procent for åben-lav bebyggelse og 45 procent for erhvervsbebyggelse.
Ejeren ønsker at udmatrikulere matrikel 4ec, således at de nye ejendomme orienterer sig mod syd/nord, hvilket bedst muligt sikrer udsigten over grusgraven.
Såfremt det vurderes, at der skal være mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, vil der skulle udarbejdes til kommuneplantillæg, som muliggør dette.
Den pågældende ejendom ligger på kanten af vejen ned til BG Stones grusgrav, og de fremtidige boliger skal derfor benytte samme adgangsvej som grusgraven. Det betyder at både tung transport, bløde trafikanter og personbiler skal færdes i samme rum.
Det betyder, at der er nogle særlige trafikale hensyn, der skal tages stilling til. Derfor vurderer man, at der skal afholdes et borgermøde før end grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen godkendes.
Naboer, den tilstødende grundejerforening og Hvalsø bylav inviteres til et borgermøde, hvor blandt andet trafiksikkerhed og boligtyper skal drøftes. Det blev vedtaget af Udvalget for Teknik & miljø på udvalgsmødet den 4. juni, at foreslå at borgermødet skal afholdes torsdag den 13. september. Dette skal dog først lige godkendes endeligt på det næste Økonomiudvalgsmøde.

Deltag i debatten
Del.