Lejemål på Lindenborg Kro forlænges ikke

0

Lejre Kommune har siden 1. maj 2016 lejet Lindenborg kro til midlertidig indkvartering af flygtninge. Lejemålet er tidsbegrænset og ophører uden yderligere varsel den betyder, at kroen skal være fraflyttet senest den 1. januar 2020. Det var da også den beslutningen kommunalbestyrelsen traf.

Af Palle Bruselius

LINDENBORG: Lejre kommune har haft mulighed for at forlænge lejemålet med yderligere et år, hvis man skønnede, at dette ville være nødvendigt. Hvis kommunen ville bruge denne mulighed, skulle det meddeles til udlejeren senest den 30. juni 2018.
Kommunen råder over i alt 108 værelser, der alle anvendes som midlertidige boliger for flygtninge.
Her udgør Lindenborg Kro 40 værelser. Desuden er der indkvarteret flygtninge i midlertidige lejemål i 15 familieboliger og i 19 klubværelser i kommunens udlejningsboliger og i ombyggede ældreboliger.
Når Lindenborg Kro skal fraflyttes, skal kommunen anvise boliger til flygtningene andre steder. Nogle af beboerne vil selv kunne finde en anden bolig, men de fleste vil blive anvist til en anden bolig af kommunen.
Hvis der skal findes plads til alle flygtninge inden den 1. januar 2020, er det en nødvendigt. at de nuværende private lejemål bibeholdes i en periode.
I løbet af 2020 vil en hel række nye almene boliger blive klar til indflytning, og en del flygtninge vil kunne anvises en bolig her.
Derefter vil der ikke være behov for at anvende private lejemål til midlertidige boliger til flygtninge. Der er dermed indtil de almene boliger står klar i 2020 en særlig udfordring for kommunen at sikre sig tilstrækkelig mange boliger til flygtningene.
Forvaltningen har anbefalet at lejemålet af Lindenborg Kro ikke forlænges, da det vil være den økonomisk mest fordelagtige løsning, og da det giver den største fleksibilitet i forhold til løbende at kunne tilpasse kapaciteten af flygtningeboliger.
Kommunalbestyrelsen besluttede i sin tid samtidig med indgåelse af lejekontrakten at meddele tilladelse efter planlovens § 5 u, stk. 3 til indretningen af midlertidige flygtningeboliger på Lindenborg Kro. Tilladelsen udløber den 8. marts 2021.
Lejre Kommune holder løbende øje med antallet af flygtninge, og hvor mange der familiesammenføres – og Økonomiudvalget holdes orienteres. Den seneste orientering blev givet i februar 2018.
Antallet af nytilkomne flygtninge er faldet markant i de seneste år. Kvoten er nu én flygtning i 2018 og syv flygtninge i 2019. Dertil kommer familiesammenføringer. Disse kan man til gengæld ikke forudsige præcist antal for, men kommunen har kendskab til ansøgninger for seks voksne og 11 børn..
Det er en kommunal forpligtelse at sørge for en bolig til alle flygtninge, der modtages.
Som oftest anvises i starten en midlertidig bolig, indtil der kan anvises en permanent bolig – eller flygtningen selv finder en permanent bolig. Økonomiudvalget orienteres løbende om status for boliger til flygtninge. Den seneste status blev givet den 12. december 2017.
Det vurderes at tilvæksten i antallet af flygtninge i form af nytilkomne flygtninge og familiesammenføringer antalsmæssigt modsvares af, at der er flygtninge der selv finder en permanent bolig. Dermed vil behovet for boliger inden for de næste par år være konstant – så længe der ikke sker væsentlige ændringer i tilstrømningen af flygtninge.
Lejre Kommune tilpasser løbende boligmassen. Tilpasningen foregår især ved at opsige de private lejemål, da prisen pr. bolig og pr. flygtning er højest i de private lejemål (undtagen Lindenborg Kro).
Der er i Lejre Kommune i alt 786 almene boliger, og kommunen har anvisningsret til en del af disse boliger. Det forventes at der kan anvises flygtninge til seks lejemål i 2018 og 12 lejemål i 2019 i de eksisterende almene boliger.
Der anvises i 2018 flygtninge til seks af de nye almene boliger på Søtorvet i Kirke Hvalsø og til otte af de nye almene boliger i Æblehaven i Kirke Hyllinge.
Der forventes at være mindst 92 boliger til kommunal anvisning, hvoraf en del vil kunne anvises til flygtninge. Boligerne forventes klar til indflytning løbet af 2020.
Når de nye almene boliger er klar til indflytning i løbet af 2020, vil man kunne klare sig med en klart mindre kapacitet af midlertidige flygtningeboliger.
Kapaciteten for midlertidige boliger kan derefter dækkes af de ombyggede kommunale institutioner, pavillonerne og et mindre antal kommunale udlejningsboliger.

Beslutning
Kommunalbestyrelsen endte med at beslutte at, lejemålet af Lindenborg Kro ikke forlænges, og at kroen fraflyttes pr. 1. januar 2020.
De øvrige private lejemål bibeholdes.
Forskellen på de to scenarier på netto 1,3 millioner kroner. Dette beløb spares med andre ord ved ikke at forlænge lejemålet af Lindenborg Kro.
Dertil kommer, at der er bedre muligheder for løbende at tilpasse kapaciteten af midlertidige flygtningeboliger, hvis lejemålet af Lindenborg Kro ikke forlænges.

Arkivfoto: Palle Bruselius

Deltag i debatten
Del.