Krise: Fire ledige pladser i bestyrelsen

0

Osted IFs eksistens hænger i en tynd tråd. Ved den kommende hovedgeneralforsamling skal der findes nye bestyrelsesmedlemmer, ellers er der for alvor dømt krise. Baggrunden for dette er blandt andet rod i regnskabet og at tre bestyrelsesmedlemmer i efteråret smækkede med døren.

Af Palle Bruselius

OSTED: Op til hovedgeneralforsamlingen i Osted IF fredag den 20. april er der stadig plads til at kandidater til bestyrelsen melder sig på banen.
Formanden Jens P. Andersen står reelt med ledige pladser til kasserer-, næstformand- og sekretær-posterne i bestyrelsen.
Osted Idrætsforening står dermed overfor en alvorlig situation, idet posterne skal besættes. Foreningen kan ikke køre videre uden hverken næstformand, kasserer eller sekretær.
Lykkes det ikke at få nye medlemmer ind i bestyrelsen, skal der indkaldes til en ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Lykkes det heller ikke ved denne, kan man godt forsøge igen – endda mere end en gang, men lykkedes det fortsat ikke, så skal Osted Idrætsforening nedlægges.
På Hovedgeneralforsamlingen skal der vælges ny næstformand, kasserer og sekretær, da Flemming Kristensen, Marianne Kristensen og Pernille Fellmann har valgt at stoppe (de lev oprindeligt valgt ind som suppleanter). Både Marianne Kristensen og Pernille Fellmann modtager dog genvalg som suppleanter.
Derfor opfordrer formanden alle i Osted til at bidrage til at finde en ny næstformand, kasserer og sekretær.

Baggrund
Den 13. november 2017 forlod kasserer Karl Simonsen og næstformanden Torben Jensen og sekretæren Lilian Andersen alle bestyrelsen efter to mistillidsafstemninger på et ekstraordnært møde i forretningsudvalget. Afstemningerne havde udgangspunkt i blandt andet foreningens regler og brug af private konti.
Formand Jens P. Andersen overlevede afstemningen. Fem ud af de seks resterende medlemmer af hovedbestyrelsen – alle formænd for forskellige idrætsforeninger – bakkede Jens P. Andersen op med i afstemning. Et sjette medlem bakkede i den hemmelige afstemning ikke formanden op. Resultatet af mistillidsafstemningen blev derfor 5-4 til fordel for formanden.
Karl Simonsen og de to andre afgåede medlemmer nåede dermed kun at sidde i bestyrelsen i halvandet år. Alle tre blev hentet ind i april-maj 2016, da Osted søgte efter folk til at besætte disse poster.
Karl Simonsen fortalte i Lejre Lokalavis i uge 47-2017 om sin opfattelse af sagen:
– Formanden agerer også kasserer. Man kan jo ikke have to personer på den post, og da der har været tale om foreningspenge på både formandens og formanden for støtteforeningens konto (Christian Fjeldsted Andersen – red.), og da jeg ikke få bilagene at se, kan jeg af gode grunde ikke fortsætte. Tingene skal gå ordentligt til, sagde Karl Simonsen den gang.
Karl Simonsen pointerede den gang også, at der ikke var tale om anklager om, at nogen havde taget af kassen. Det handlede for Karl Simonsen udelukkende om foreningens regler og de anvendte procedurer.
– Det er lodret løgn, at der skulle have været foreningspenge på min personlige konto. Karl Simonsen har set alle bilag, og at der ikke er gjort noget forkert, sagde formand for Osted IF, Jens P. Andersen, den gang til Lejre Lokalavis.
Ud over dette ville han ikke udtale sig yderligere.

Økonomiudvalget
Problemerne vedrørende økonomi med videre har også været genstand for en kulegravning foretaget af Lejre Kommunes eksterne revision.
Kommunen har, foranlediget af en henvendelse, fået foretaget en gennemgang af regnskaberne for 2015 og 2016 for Osted Idrætsforening.
Gennemgangen er foretaget af kommunens revisionsselskab PwC. Den har resulteret i en rapport med en række anbefalinger. Der blev fundet en række problemer med foreningens regnskab, medlemskontrol og med bilag, hvor cirka 50 procent af disse ikke overholdt god bogføringsskik. For årene 2016 og 2017 mangler der bilag for udgifter på i alt 74.148 kroner. PwC har ikke fundet tegn på, at der fra foreningens side er gjort forsøg på at skjule de regnskabsmæssige mangler. PwC anbefaler derfor, at der fremover bliver foretaget kontrol af regnskabets kvalitet, inden der udbetales
PwC anbefalede på baggrund af undersøgelsen, at Lejre Kommune indledte yderligere dialog med OIF.
Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 14. marts at der skal føres et skærpet tilsyn med OIF i forbindelse med udbetaling af aktivitetstilskud for 2018 med henblik på kontrol af overholdelse af god bogføringsskik og medlemslister.
Endvidere skal det afklares, hvordan det ikke anvendte driftstilskud for 2015-2017 på samlet set 199.885 kroner skal håndteres samt at lejeindtægterne fra de foretagne udlejninger af klubhuset skal tilfalde OIF, som skal sikre og redegøre for, at alle indtægter er tilfaldet foreningen/klubhuset,
OIF er blevet pålagt at gennemgå og fremsende opdaterede medlemslister til brug for på fornyede stikprøver.
Endnu en konsekvens er, at der fremover skal udtages et repræsentativt antal af kommunens folkeoplysende foreninger til stikprøvekontrol af medlemslisterne, med henblik på kontrol af det udbetalte aktivitetstilskud.

Hovedafdelingen
Hovedafdelingens opgave er at samle trådene i foreningens seks afdelinger og koordinere arbejdet i foreningen. Dette arbejde gøres blandt andet på Hovedbestyrelsesmøder, der holdes cirka hver anden måned.
Hovedafdelingen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt afdelingernes formænd. De fire førstnævnte udgør Forretningsudvalget, som varetager foreningens daglige drift.
Foto: pxHere

 

Deltag i debatten
Del.