Herslev Bryghus ønsker at udvide

0

Herslev Bryghus ønsker at udvide sine aktiviteter i Herslev. Det skal ske både med produktions- og besøgsaktiviteter. Tirsdag den 20. marts behandlede kommunalbestyrelsen et kommuneplanlægtillæg og en lokalplan.

Af Palle Bruselius

HERSLEV: Kommuneplantillægget og den nye lokalplan skal muliggøre projektet. Det voldte da heller ikke de store vanskeligheder, da det på kommunalbestyrelsesmødet den 20. marts blev vedtaget at sende forslaget i offentlig høring i otte uger.
Toftegård/Herslev Bryghus henvendte sig i forbindelse med høringen af Lejre Kommuneplan 2017 med et ønske at udvide produktions- og besøgsfaciliteterne ved bryghuset. Det blev dengang skønnet, at bryghusets planer passede fint til planlovens nye § 11b, stk. 3:
”Kommunalbestyrelsen kan (…) i særlige tilfælde fastsætte rammer i kommuneplanen for eksisterende fødevarevirksomheder med besøgsfaciliteter, der bidrager til områdets turisme, hvis 1) fødevarevirksomheden udspringer af en produktion knyttet til lokale råvarer og stadig baserer produktionen på råvarer fra landbruget, 2) fødevarevirksomheden har eksisteret på stedet i mindst 5 år, 3) fødevarevirksomheden ønsker at etablere eller udvide faciliteter til besøgsturisme, som bidrager til områdets turisme, og
Lejre Kommune 4) der er en funktionel sammenhæng mellem fødevarevirksomheden og besøgsfaciliteterne.”
Den 18. december 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en særskilt proces for udvidelse af besøgsfaciliteter ved Toftegård/Herslev Bryghus.
Den 12. januar blev der udsendt debatoplæg, der efterspurgte idéer og forslag til planlægningen, og den 1. februar blev der holdt borgermøde på Toftegård/Herslev Bryghus. Den 9. februar var fristen for at komme ideer og forslag til planlægningen.
På baggrund af dette har kommunen udarbejdet et forslag til såvel lokalplan som kommuneplantillæg. Lokalplanen giver mulighed for etablering af to til tre produktionsbygninger med besøgsfaciliteter med et maksimalt samlet grundareal på 1.400 m2.
Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 meter.
På borgermødet kom der både positive og negative tilkendegivelser frem.
Ikke mindst en bekymring for omfanget af byggeriet, og hvordan det vil komme fremstå i landskabet og i forhold til landsbyen, prægede dette.
Brygger Tore Jørgensen fortalte, at det er hensigten styrke oplevelsesøkonomien med nogle besøgsfaciliteter, og at hele området gerne skal være attraktivt at komme i.
Mange udtrykte glæde over Herslev Bryghus tilstedeværelse i landsbyen og muligheden for at bruge gårdbutikken som mødested samt for de græssende køer omkring landsbyen.
Den nuværende lagerbygning ligger højt i landskabet, så der skal arbejdes med at pakke bygningerne ind i beplantning, ligesom terrænet skal tænkes i bebyggelsesplanen.
Nogle borgere i Herslev gjorde opmærksom på, at de også har nogle lodder kan indgå i projektet med at producere lokale råvarer.
Trafikmængden var også et tema. Det er blandt andet blevet foreslået, at forbyde gennemkørsel af lastbiler i Herslev, så den tunge trafik til bryghuset foregår via Kattinge.
Kommunens forvaltning har vurderet, at udvidelsen af aktiviteterne på Herslev Bryghus er med til at understøtte Lejre Kommunes vision om et godt samspil mellem erhverv, iværksætteri og bosætning for at skabe liv og attraktivitet i kommunens landsbyer.
Bryghuset er allerede i dag et mødested for borgerne, men med lokalplanen vil der blive mulighed for at udvide disse aktiviteter.
De udvidede aktiviteter ved Herslev Bryghus vil være med til at give de besøgende en forståelse for naturgrundlaget og de stedbundne kvaliteter og ressourcer. Projektet vil støtte op om en sund livsstil ved at producere lokale økologiske råvarer, som omdannes til lokalt producerede kvalitetsfødevarer.
Lokalplanen sætter nogle klare begrænsninger på byggeriets omfang, placering og udseende. Desuden er der i lokalplanen sat nogle forudsætninger for ibrugtagning, der gør, at de nye bygninger ikke må tages i brug, før beplantning, parkeringspladser og grønne områder er etableret.
Lokalplanen indeholder ligeledes bestemmelser om, at belysningen ikke må være blændende, og hvordan parkeringsarealerne og de grønne arealer skal fremstå.

Deltag i debatten
Del.