Butikker nord for banen i Hvalsø?

0

LÆSERBREV
Af Ole Meibom, Ellemosen 5, Hvalsø
og Erik Suhr, Bogfinkevænget 13, Kirke Saaby

 

På det netop afholdte borgermøde om ovennævnte tema den 3/12 var et af de første spørgsmål: Hvilken begrundelse ligger der bag kommunalpolitikernes ønske om at indskrænke centerområdet i Hvalsø by hvor der kan etableres butikker?
Grethe Saaby, var den eneste af de ellers mange kommunalbestyrelsesmedlemmer der svarede: Som hun husker det, så drejede det sig om hvordan man kunne skabe en centreret handel i Hvalsø, hvilket ifølge de analyser man blev præsenteret for, ville gavne udviklingen. Hun havde ikke forventet en udvikling med så mange tomme butikker siden.
Borgmester Carsten Rasmussen ankom senere og udtalte at han hellere så der blev bygget boliger på Fakta-grunden og han ikke ville forhandle med aktører der stillede krav. Videre var han ikke særlig interesseret i at høre argumenterne fra initiativgruppen og forlod lidt fornærmet mødet.
Den nuværende kommuneplan er fra 2013 og revideres og vedtages af kommunalbestyrelsen i år.
I dag 4 år efter må vi konstatere, at det ikke er lykkedes at centrere handelen. Flere butikker er lukket, og samtidigt har kommunalbestyrelsen i flere tilfælde givet dispensation til at butikker er blevet omdannet til lejligheder. En god idé, når butikkerne ikke kan lejes ud. De er for små til dagligvarehandel og kundegrundlaget ikke er tilstrækkeligt til specialbutikker.
I den gamle plan såvel som i det nye forslag er eksperter, forvaltning og politikerne enige om, at der i Hvalsø by er basis for godt og vel 2000 m2 nye dagligvarebutikker, hvilket svarer til 2 stk. mere end der er i dag. Som sådan må vi konkludere at alle parter: borgere, eksperter, forvaltning og politikere er enige om at der er basis for i mindst en ny dagligvarebutik. Faktisk viser analyser også at hvalsøborgerne i dag køber en større andel af deres varer udenfor Hvalsø end for 4 år siden.
Det er også gentagne gange fra politisk side blevet understreget, at Hvalsø skal være kommunens hovedby, men siden kommunesammenlægningen er der bortset fra en mindre udvidelse af rådhuset – der ligger nord for banen – ikke sket meget.
Til den kommende behandling/vedtagelse af kommuneplanen vil vi derfor opfordre til at men tilpasse planen så den er i samklang med den virkelighed som Hvalsø befinder sig i og ikke på baggrund af rapporter og planer som har vist sig ikke at være realistiske.
Tag i stedet udgangspunkt i virkeligheden som er:
Hvalsø by er kommunens hovedby. Der er basis for en til to nye dagligvarebutikker og der et konkret tilbud fra et supermarked, der ønsker at etablere sig, men nord for banen.
At lokalplanen for Søtorvet indeholder en begrænsning på 500 m2, hvilket ikke er tilstrækkeligt for et supermarked.
Det er en kommunal målsætning at borgerne i videst muligt omfang skal inddrages i beslutningsprocesser lokalt. På mødet den 3/12 fremgik at langt de fleste fremmødte var meget positive for et nyt supermarked nord for jernbanen.
På denne baggrund vil vi opfordre kommunalbestyrelsen til at være mere virkelighedsnære i deres tilgang til dette tema i kommuneplanen. Måske skulle man ved temaet etablering af butikker tage udgangspunkt i hvad man tiltrække og acceptere, at Hvalsø ikke en (lands)by med basis for stort cafeliv og specialbutikker.
En fugl i hånden er bedre end 10 på taget eller en Rema 1000 nord for banen er bedre en 10 tomme butikker på Søtorvet.

Deltag i debatten
Del.