Borgermøde: REMA 1000 presser på

0

En tæt pakket Rejsestalden på Hvalsø Savværk var torsdag rammen om et borgermøde med én klar dagsorden: At sælge ideen om en REMA 1000 butik på den gamle Fakta-grund overfor Netto i Hvalsø. 

 

Af Palle Bruselius

 

HVALSØ: REMA 1000 har flere gang forsøgt at finde en egnet grund i Hvalsø – senest arealet, hvor det gamle mejeri ligger. Tidligere forsøg har omfattet blandt andet et areal ved Skolevej.
Nu har REMA 1000 med opbakning fra Hvalsø Bylav, som man har været i dialog med i et års tid, kastet øjnene på den gamle Fakta-grund.
Hvalsø Bylav havde indkaldt til et borgermøde den 30. november om emnet.
Den tætpakkede Rejsestald (godt 100 deltagere), hvor endda de sidst ankomne måtte stå op, blev brugt til et cirka to timer langt møde, hvor argumenterne for, at der skulle opføres en REMA 1000 nord for banelinjen logisk nok fyldte meget. Stemningen blev til tider fjendtlig overfor det kommende butikscenter Søtorvet, selv om det slet ikke var dette, der var emne for aftenens møde.
Blandt de mange fremmødte så man ikke mange repræsentanter for børnefamilierne i byen.
Mødet blev indledt af formanden for bylauget, Gert Fabrin, der talte for en ny dagligvarebutik nord for banelinjen. Han nævnte blandt andet, at tidligere havde der ligget købmandsgårde både på det, der er den ubenyttede Fakta-grund og hvor Røde Kors-butikken i dag ligger. Han opfordrede til at se hele byen som en helhed.
– Hvis man får ændret kommuneplanen, så der kan ligge butikker nord for jernbanelinjen, så bliver det jo næsten som det har været i hele byens historie. …. Vi synes, at det handler om at skabe muligheder og ikke indskrænkninger. Hvorfor på forhånd beslutte, at der er ting, der ikke kan lade sig gøre, sagde Gert Fabrin, der også bemærkede, at der stadig var en del butikker nord for jernbanelinjen.
– Noget af det man kigger på, når man laver kommuneplaner, er nogle rapporter fra Institut for Centerplanlægning (ICP), og bemærk ordet centerplanlægning. På den måde har man allerede sagt, hvad det drejer sig om. De rapporter bliver faktisk skræddersyet til de formål og de steder, mente Gert Fabrin.
Han blev efterfulgt af Lars Thisted udviklingschef fra REMA Etablering med ansvar for udvikling af nye butikker. Han redegjorde for, hvad han mente ville være en god udbygning af byens handelsliv og gennemgik forskellige kommuneplaner, der hver især definerede, hvad bymidten – og dermed det område, hvor butikker burde ligge – var. Bymidte-området er blevet defineret forskelligt gennem årene, og den nuværende definition inkluderer ikke arealer nord for banelinjen.
Dette var en del af Lars Thisteds argumenter for, at definitionen skal udvides igen, så man kan placere en REMA 1000 netop nord for banelinjen.
Det blev også gjort klart, at alle bygninger på grunden: den tomme butik, den tidligere bankbygning og bygningen, der huser frisør og solcenter skal rives ned til fordel for en stor REMA 1000 butik.
REMA 1000 vil i stedet bygge en butik på 1.200 kvadratmeter samt anlægge cirka 60 parkeringspladser. Butikken skal ligge ud mod Bentsensvej og rundkørslen, og parkeringspladserne mod nord op mod Mosevej.
Der blev ikke stillet mange spørgsmål under mødet fra de fremmødte, men flere kommunalpolitikere var klar med spørgsmål og kommentarer.
En af de første spørgere bad de fremmødte kommunalpolitikere motivere, hvorfor kommuneplanen ikke inkluderede arealer nord for banelinjen i bymidte-området.
Grethe Nørtoft Saabye (C):
– Da vi lavede kommuneplanen 2013, var udgangspunktet, hvordan man kunne skabe en centreret handel i Hvalsø. Det, forestillede man sig, var det rigtige greb. Det viste analyser den gang. Nu står vi med, synes jeg, et oplagt projekt. Det, der bekymrer mig en lille smule, er når man kigger på Netto, så er det en meget lukket facade. Jeg vil ønske, at hvis det kommer til at ske, at I så bygger noget, der har bymæssig karakter.
En af deltagerne udtrykte bekymring for de trafikale forhold og risikoen for flere farlige situationer ved rundkørslen. Han ønskede dette løst først.
Ivan Mott (Enhedslisten) var også i stor udstrækning positiv, men frygtede også at det måske ville blive mere af det samme.
Han vil givet komme til at arbejde meget mere med sagen, idet han pr. 1. januar er formand for Udvalget for Teknik & Miljø, hvis ansvarsområde dette hører.
Line Holm Jacobsen (V) bemærkede, at der var mange følelser i luften, men ville holde sig udelukkende til fakta. Hun refererede til et tidligere møde, hun havde deltaget i med bylauget.
– Vi havde en snak om ICP, og Gerts tidligere kommentar om, at deres rapporter bliver produceret til lejlighede. Det er en udfordring, når politikere arbejder, at de kan stole på de data, de bruger beslutningsgrundlag.
– Jeg blev så nysgerrig, at jeg ville vide, hvem der ellers laver data om detailhandlen. Der fandt jeg en interessant publikation, lavet af Erhvervsstyrelsen – Vejledning om detailshandelsplanlægning – som er lavet i september 2017. Det er nødvendigvis noget, som kommunerne skal rette sig efter. Den har en anbefaling, som jeg vil læse op og som betyder, at vi ikke bare kan gøre, hvad vi vil. ”Eventuelle udvidelser skal ske indefra og ud, og udvidelsen skal være begrundet i et opgjort behov for yderligere detailhandelsarealer, herunder til betjening af eventuelle nye byområder i forbindelse med en byomdannelse. …. Det afgørende er, at nye områder styrker det eksisterende handelscenter. Det skal begrundes, hvorfor det nye valg er nødvendigt. … Det skal være så tæt placeret, at der kan opnås en god synergi”.
– Det giver mig stof til eftertanke om: hvad er bymidten i Hvalsø? Den tidligere kommunalbestyrelse har arbejdet ud fra devisen om Søtorvet og at de udvalgsbutikker, vi gerne vil have der, skulle være koncentreret.
Gert Fabrin mente, at vejledningen var noget der gjaldt for større byer og ikke byer som Hvalsø.
Der står blandt andet i forordet til vejledningen: ”Formålet med kommunernes detailhandelsplanlægning er fortsat at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, og at sikre god tilgængelighed for alle trafikarter.” (- red.)
Borgmester Carsten Rasmussen tog også ordet og bemærkede blandt andet:
– I virkeligheden er jeg jo kommet for at høre. Det er jo bylauget, der holder mødet. Der, hvor jeg efterhånden er lidt forvirret er, om man har inviteret til et møde om vores bymidte og centerområde eller et reklamefremstød for en enkelt kæde. Jeg er i tvivl om, hvad det egentlig er. Rema 1000 må meget gerne  placere sig i Hvalsø. Vi har holdt møder om tre placeringer, hvor der fra REMA 1000’s side har været cirka lige stor entusiasme om, at det var det eneste rigtige sted. … To ud af tre placeringer lå rent faktuelt på den anden side af jernbanen.
– Vi har flere muligheder for at få etableret dagligvarebutikker i Hvalsø. Vi har et centerområde, der gør det muligt. … Jeg sidder og lytter i forhold til om, vi skal udvide vores bymidteområde eller ej, om de analyser der ligger til grund for at vi har en bymidte, som den ser ud i dag. Den aktuelle viden, som kommunen får – det er den, der siger, at vi skal begrænse vores bymidteområde. Skal det udvides, så er det det. Det her drejer sig i vid udstrækning om, at KFI ejer denne grund. De siger direkte, når jeg taler med dem: Hvis ikke vi får vores vilje, så lader vi bygningen forfalde. Jeg vil gerne være med til at udvide, hvis det er fornuftigt. Jeg siger bare: der ligger et areal, som nogen ejer, som siger til kommunen: Hvis ikke vi får vores vilje, så lader vi bygningen forfalde. Det er et pres, jeg ikke vil acceptere. Vi skal tage diskussionen i kommunalbestyrelsen om, hvordan centerområdet skal være.
– Rema har aldrig godkendt mejerigrunden i Hvalsø som placering. Jeg har i hvert fald ikke, svarede Lars Thisted på Carsten Rasmussens bemærkning om dette.
REMA 1000 strakte sig dog den gang ret langt for at få lov til at etablere butikken netop der og tilbød at betale for omlægning af Søvej og etablering af rundkørsel med videre for at lette trafikken, der blandt andet ville blive præget af store lastbiler med vareleveringer til butikken (- red).
Det kan konkluderes at hovedparten af de godt 100 fremmødte var tilhængere af en REMA 1000 på den gamle Fakta-grund. Om resten af byens godt 4.100 borgere er for eller imod står derimod stadig hen i det uvisse.

 

Fra Forslag til Kommuneplan 2017:
Der gives mulighed for at udvide dagligvarehandlen i Hvalsø bymidte på op til 7.000 m2. Her kan også udlægges arealer i større omfang til salg af udvalgsvarer. Dermed kan Søtorvet følges op med butikker i for eksempel Hovedgaden.

Deltag i debatten
Del.