BG Stone kan fortsætte grusgravning

0

BG Stones Grusgrav i Hvalsø er et stadigt tilbagevendende problem for byen – ikke mindst de, der bor i kvarteret lige op ad grusgraven. Ejeren af grusgraven har søgt om ændringer i blandt andet gravetilladelse og arbejdstider, og det har vakt stor bekymring hos beboerne. Ansøgningen og Region Sjællands forslag til ændringer af vilkår er i partshøring frem til den 1. februar. Der er lagt op til lempelser på nogle områder samt stramninger andre steder.

Af Palle Bruselius

HVALSØ: BG Stone søgte som ejer af Madelungs Grusgrav pr. 5. september 2017 om ændring af hele fem vilkår i den eksisterende gravetilladelse. Ansøgningen er sendt i partshøring hos en række af naboerne i boligkvarteret op ad grusgraven.
BG Stone ansøger således om at skrue mængden af sand, sten og grus der må udvindes op fra 50.000 m³ til 80.000 m³ årligt. Man regner på grund af udviklingen i byggebranchen med bedre afsætningsmuligheder end i de foregående år.
Hidtil har BG Stone skullet foretage en månedlig indberetning af det månedlige salg, pålagt i sin tid af Lejre Kommune. BG Stone ansøger om at få ændret dette således, at der kun skal indberettes en gang årligt til Region Sjælland, der i mellemtiden har overtaget ansvaret for grusgravene.
Støjvoldene mod syd og sydøst har skullet slås to gange om året på begge sider. BG Stone ønsker om at få ændret dette således, at slåningsfrekvensen ændres til en gang om året i juni måned på siden mod beboet bebyggelse.
Gravningen vil firmaet også have ændret på, nemlig dels hvor meget og dels hvor langt ind mod beboelse, man må grave. I den gældende tilladelse heddet det: Af vilkåret fremgår det, at gravning ikke må ske indenfor en afstand af 20 meter fra veje, 20 meter fra skel til fremmed ejendom og 50 meter til beboelse på naboejendomme. Derudover må der ikke graves med stejlere anlæg end 1:1,5.

Indvindingsområdet
Dette har altid været et stridspunkt med grusgravens naboer, og BG Stone lægger i sin ansøgning reelt set ikke op til fred og ro på det område.
BG Stone ønsker nemlig at indvinding kan ske helt ind til 10 meter fra vej og skel til fremmed ejendom, og at kravet om, at det der ikke må graves med stejlere anlæg end 1:1,5, skal frafaldes. Det begrundes med tidligere udførte stabilitetsberegninger. Ansøgningen om at frafalde kravet om, det der ikke må graves med stejlere anlæg end 1:1,5 begrundes med, at der er tale om en voldsomt fordyrende graveproces, som ikke kræves eller praktiseres af andre grusindvindere i Region Sjælland.
Region Sjælland har dog meddelt BG Stone, at man vil give afslag på at ændre gravegrænserne, som det er ansøgt. På baggrund af efterfølgende dialog mellem BG Stone og Region Sjælland har BG Stone derfor ændret ansøgningen til følgende: Til vej skal der holdes en afstand på minimum 30 meter. Under grundvand er grænsen 65 meter.
Til beboelse på naboejendomme skal der holdes en afstand på minimum 50 meter, og under grundvand er grænsen 85 meter. Mod skel til fremmed ejendom skal der holdes en afstand på minimum 27 meter. Under grundvand er grænsen 62 meter.
Kravet om, at der ikke må ikke graves med stejlere anlæg end 1:1,5 bortfalder til gengæld til stor ærgrelse for beboerne i området.

Efterbehandling
Mod vej skal der etableres en skråning med en hældning på minimum 1:2 Efterbehandlingen påbegyndes minimum fem meter fra vejkant. Mod naboejendomme udføres en skråning med hældning på minimum 1:2 Efterbehandlingen skal påbegyndes minimum 25 meter fra beboelsen. Mod skel skal der etableres en skråning med en hældning på minimum 1:2 Efterbehandlingen skal påbegyndes minimum to meter fra skellet.

Ikke udvidelse af driftstid
Et af de mange punkter, der har vakt Hvalsø-borgernes store irritation er BG Stones ønske om, at udvide den tid, hvor der arbejdes i grusgraven, med deraf følgende støj og støv med videre.
Af den gældende tilladelse fremgår det, at driftstider for gravemaskiner og sorteringsanlæg er: Mandag til fredag 07:00 til 16:00, dog ikke på helligdage. BG Stone har ønsket driftstiden udvidet til 07:00 til 18:00, dog ikke helligdage. Dette får dog ikke opbakning hos Region Sjælland, der lægger op til at bibeholde de nuværende driftstider, netop af hensyn til de mange beboere i området. Dette afslag vil vække tilfredshed hos naboerne.
Grusgravens beliggenhed i forhold til bymæssig bebyggelse er da også helt ekstraordinær. Skovvejen er således byzone, mens grusgravens areal helt op til vejen samt til skel alle andre steder er landzone.

Afgørelse
Region Sjælland ændrer – med hjemmel i råstofloven – vilkårene således, at der som hidtil maksimalt må indvindes 50.000 m³ pr. år under grundvandsspejl, men løsner op for BG Stones ønsker på andre områder.

Graveafstande
BG Stones ønske om at grave indtil en afstand af 10 meter fra veje, 10 meter fra skel til fremmed ejendom og 50 meter og uden krav til at skulle grave med stejlere anlæg end 1:1,5 ramler på modstand fra regionen, der vurderer at sådanne afstande ikke er forsvarlige, da graven er cirka 25 meter dyb. Det kræver væsentlig længere afstande til vej og skel, hvis der skal graves stejlt uden risiko for nedskred af vej eller skel.
BG Stone har valgt i stedet at ansøge om vilkår for graveafstande og skråningsanlæg, der harmonerer med de vilkår, som Region Sjælland har praksis for at fastsætte i nye tilladelser til råstofindvinding.
Region Sjælland vurderer, at der godt kan indvindes op til 80.000 m³ pr. år indenfor de nuværende driftstider og støjvilkår. Samtidig lægger regionen vægt på, at en øget indvindingsmængde medfører, at restressourcen i graven hurtigere bliver indvundet og graven efterbehandlet til glæde for naboer og omkringboende.
Skønnet er der 500.000 m³ sand, grus og sten tilbage i graven, som kan indvindes. Med en indvindingsmængde på 50.000 m³ pr. år vil det tage cirka 10 år. Med en indvindingsmængde på 80.000 m³ pr. år vil det tage cirka seks år.
BG Stone har oplyst, at en indvindingsmængde på 80.000 m³ pr. år giver mulighed for at ansætte fast personale i graven, hvilket vil give bedre kontinuitet i indvindingen.
Dog ligger grusgraven tæt op til et Natura 2000 område samt en nedlagt losseplads. I forbindelse med den gældende tilladelse blev der foretaget beregninger af risikoen for grundvandet og Natura 2000 området ved indvinding op til 50.000 m³ pr. år under grundvand.
Beregningerne viste, at indvinding op til 50.000 m³ under grundvand kan fortages uden væsentlig risiko. Region Sjælland kan ikke på det foreliggende grundlag afvise, at øget indvinding under grundvand vil medføre øget risiko for grundvandet eller Natura 2000 området. Det ville i så fald forudsætte nye omfattende beregninger.
Ingen andre tilladelser til råstofindvinding i Region Sjælland indeholder krav om månedlig indberetning. Region Sjælland vurderer da heller ikke, at der er særlige forhold, som kan retfærdiggøre at opretholde kravet om månedlig indberetning for grusgraven i Hvalsø.
Region Sjælland vurderer ikke, at der er særlige forhold, som kan retfærdiggøre at opretholde kravet om slåning af støjvolde to gange om året. Fremover skal de kun slås een gang årligt og kun på den side, der vender mod beboelserne.
Ingen andre tilladelser til råstofindvinding i Region Sjælland indeholder krav om, at indvinding skal ske i anlæg minimum 1:1,5. Indvinding af sand, sten og grus, som lever op til det krav, vil kræve en særlig og væsentlig fordyrende indvindingsproces.
Region Sjælland vurderer derfor ikke, at der er særlige forhold, som kan retfærdiggøre at opretholde kravet om, at indvinding skal ske i anlæg minimum 1:1,5 for denne grav.
Som følge af, at kravet om indvinding i minimum anlæg 1:1,5 bortfalder, er der behov for at udvide gravegrænserne til vej og skel for at sikre, at der ikke er risiko for at vej eller skel skrider ned. Det er baggrunden for, at gravegrænserne til vej og skel udvides til henholdsvis 30 og 27 meter mod 20 meter i det hidtidige vilkår.
Til gengæld rykkes der meget tæt på beboelsesområdet, når der skal retableres: 25 meter og en markant stejl linje nedad.
Når der retableres, er man rykket helt ind på livet sf beboelse. Her er det efterbehandling med fem meter til vej og meget lodret ned og 25 meter fra beboelse.
Beboerne i kvarteret har i en årrække haft de samme bekymringer: Støj, møg, slåning af skrænt og ikke mindst afstande og hældninger. Med de nye retningslinjer er det tydeligt at disse bekymringer ikke blivermindre.
Region Sjælland vil efter partshøringen træffe en endelig afgørelse.

Deltag i debatten
Del.