BG Stone får afslag på vigtige punkter

0

Gennem årene er det gået op og ned for Skovvejsgruppen, der har kæmpet en lang kamp for få styr på Madelungs Grusgrav. Ejerne har efter gruppens opfattelse langt fra altid holdt sig til reglerne. Men i forbindelse med BG Stones seneste ansøgning er afgørelsen faldet ud til naboernes fordel, og det vækker jubel.

Af Palle Bruselius

KIRKE HVALSØ: Ejerne af Grusgraven – BG Stone – havde ansøgt Region Sjælland om at få ændret på hældninger og afstande i gravningen og få udvidet den tilladte arbejdstid med mere.
Denne ansøgning har været igennem nabo- og borgermøder – blandt andet i Multisalen i Hvalsø Hallen.
Skovvejsgruppen har arbejdet på sagen – eller måske de mange sager – om BG Stone. Gruppen er godt tilfredse med den afgørelse, som Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø i Region Sjælland traf på sit møde tirsdag den 22. maj.

Ansøgningen
Firmaet BG Stone A/S havde den 5. september 2017 søgt om ændring af i alt fem vilkår i den gældende tilladelse til råstofindvinding i Madelungs Grusgrav. Et udkast til afgørelse ar været sendt i høring hos naboer og Lejre Kommune. Da sagen blev vurderet til at have en væsentlig politisk interesse, blev den forelagt udvalgt til politisk behandling.
Den gældende tilladelse blev meddelt af Lejre Kommune og siden stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet i 2013. Administrationen vurderede dog, at forhistorien ikke var nogen hindring for, at vilkårene kunne ændres.
Region Sjælland afholdt den 25. oktober 2017 et nabomøde om det ansøgte med omkring 50 fremmødte, herunder politikere fra Lejre Kommune.
Et efterfølgende udkast til afgørelse om vilkårsændringer har været sendt i partshøring fra den 3. januar til den 1. februar 2018. Regionen modtog i alt seks høringssvar, herunder fra Lejre Kommune.
Embedsværket mente ikke at vilkårene for denne og tilladelser for lignende råstofgrave var hensigtsmæssige, da graveprocessen ille blive fordyret unødigt. Man indstillede derfor til politikerne, at fire af de fem ønskede vilkårsændringer skulle imødekommes. Det var politikerne dog ikke helt med på.
Det blev der søgt om:
Ændring af tilladt indvindingsmængde pr. år fra 50.000 m³ til 80.000 m³. – Det ansøgte blev imødekommet.
Ændring af krav om indberetning af indvundne mængder fra månedligt til årligt. – Det ansøgte blev imødekommet.
Ændring af krav om slåning af støjvolde fra to gange årligt til én gang årligt og kun på siden mod bebyggelse. – Det ansøgte blev imødekommet med den tilføjelse, at der også skal slåes ovenpå skråningen.
Annullering af krav om, at graveskråningerne i graveperioden ikke må være stejlere end hældning 1:1,5 og ændring af gravegrænser som følge heraf. – Det ansøgte blev ikke imødekommet trods embedsmændenes indstilling.
Ændring af tilladte driftstider fra hverdage kl. 7:00-16:00 til hverdage kl. 7:00-18:00. – Det ansøgte blev ikke imødekommet.
Afgørelsen vil blive offentliggjort med fire ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Tilfredse naboer
Skovvejsgruppen er godt tilfredse med afgørelserne.
– Vi er meget tilfredse med den politiske beslutning der er truffet – lokalt og regionalt – i forbindelse med grusgraven i Hvalsø. Det vil sige, at vi nu er sikret de samme afstande og hældninger, som blev stadfæstet at Naturklagenævnet for fem år siden. Det er betryggende for os som borgere, siger Gitte Manske Andersen på vegne af Skovvejsgruppen.

Deltag i debatten
Del.