24 nye boliger på vej i Osted

0

Boligselskabet Midtsjælland har købt grunden på Baunemosen af Lejre Kommune til brug for opførelse af almene boliger. Det skal munde ud i opførelse af 24 boliger.

Af Palle Bruselius

 

OSTED: De 24 boliger vil få et samlet etageareal på 1.860 m2. Dette areal skal mere fordeles på otte boliger á cirka 53 m2, seks boliger á cirka 86 m2 og 10 boliger á cirka 94 m2.
Den samlede anskaffelsespris er 44.426.000 kroner inklusive moms, og huslejen er beregnet til cirka 1.055 kroner/m2 årligt ekskl. forbrugsafgifter. Det betyder, at den kommunale indskudskapital bliver på 4.442.600 kroner, og der vil skulle stilles garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 procent af ejendommens værdi.
16 af de i alt 24 boliger er støttede efter ordningen om statstilskud til medfinansiering af grundkapitalindskud til små almene boliger målrettet men ikke forbeholdt flygtninge. Der er beregnet et statstilskud til grundkapitalindskud på 1.139.040 kroner
Ud over den kommunale indskudskapital på 10 procent og belåning på 88 procent finansieres boligerne af beboerindskud på 2 procent.
Det gennemsnitlige boligareal inklusive eventuelle fællesarealer må højst udgøre 115 m2.
Den gennemsnitlige boligstørrelse er cirka 78 m2, og den maksimale boligstørrelse er 95 m2. Arealkravene er derfor overholdt.
Byggeriet er omfattet af Lokalplan 30 for Margrethesminde området i Osted.
Den beregnede husleje er cirka 1.055 kroner/m2 årligt ekskl. forbrugsafgifter.
Huslejeniveauet er forventeligt og naturligt lidt over niveauet i de fleste ældre, almene boliger i kommunen. Men da der er tale om lavenergibyggeri og dermed lave forbrugsudgifter, skønnes der ikke at opstå problemer med udlejning. Hertil kommer, at der pt. er ventelister til alle eksisterende og kommende almene boliger i kommunen, hvorfor der i udgangspunktet vil være efterspørgsel efter nye boliger.
Til sammenligning ligger det forventede huslejeniveau for de tidligere godkendte almene boliger på Søtorvet i Hvalsø på cirka 1.057 kroner/m2 årligt ekskl. forbrugsafgifter. Og for de tidligere godkendte almene boliger på Grimsager 1 i Kroner Hyllinge forventes et huslejeniveau på cirka 995 kroner/m2.
For at kunne modtage det statslige tilskud til grundkapitalindskud skal kommunen betinge sig 100 procent anvisningsret til de støttede boliger i forbindelse med meddelelsen af tilsagn til boligerne.
Byggestart er forventeligt august 2018 og indflytning februar 2020.

Deltag i debatten
Del.